Veri Okuryazarlığı Eğitimi

Eğitim Gün ve Saati:
Eğitim süresi bir gün için 5 saat olarak planlanmıştır.

Eğitim Şekli ve Materyalleri:
Eğitim konu anlatımı ve kısa vaka analizi örnekleri içerecektir. Slaytlar eğitimciler tarafından paylaşılacaktır.

Eğitim Dili:
Dersin sunum ve işleme dili Türkçe ve eğitim materyalleri Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır.

KONU BAŞLIKLARI
I.VERİYİ ANLAMAK VE ANLAMLANDIRMAK

  • Veri nedir, veri bilimi nedir?
  • Veri tipleri:
   • İçerdiği bilgiye göre: kategorik (nominal, ordinal) ; nümerik (interval, rasyo)
   • Boyutuna göre (kesitsel, panel, zaman serisi)
   • Kaynağına göre (birincil, ikincil)
  • Veri temizleme ve veri önişleme
  • Veri hataları, veri güvenliği
  • Veri analiz programları

II. TEK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİTİĞİ

  • Kategorik değişkenler
   • Tablo ve grafikler: Frekans tablosu, çubuk grafik (bar chart), dilim grafik (pie chart)
  • Nümerik değişkenler
   • Tablo ve grafikler: Dağılım grafiği (histogram), kutu diagramı (box plot), zaman serisi grafiği
   • Dağılım karşılaştırma istatistikleri: Ortalama, medyan, varyans, standart sapma, persentil, çarpıklık, basıklık

III. İKİ DEĞİŞKENLİ ANALİZ VE SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ

  • İkili analiz: Kategorik-nümerik : kategorik ortalama tablosu, kutu diagramı (box plot)
  • İkili analiz: Kategorik-kategorik: çapraz frekans tabloları, üstüste çubuk grafik (stacked bar chart)
  • İkili analiz: Nümerik-nümerik: korelasyon, saçılım grafiği (scatterplot)
  • Uç (aykırı) değerlerin bulunması, analizde etkisi ve anlamı
  • Korelasyon – nedensellik ilişkisi